תנאי השימוש באתר

הסכם תנאי שימוש באתר

מבוא

הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין דע-נובו ישראל בע”מ, בעלי אתר האינטרנט: denovo-israel.com ( להלן: “האתר”) או חליפיהם (להלן: “בעלי האתר”), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “הגולש”) ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינכם, הנכם נדרשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.


תנאי שימוש

לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

הגולש מצהיר כי הוא בעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה, ולחלופין, כי להתקשרותו על בעלי האתר בהסכם זה ניתנה הסכמת אפוטרופוסו על פי דין.

ככל והגלישה והשימוש בשירותי האתר מבוצעים על ידי הגולש כשליח, עבור כל גוף אחר, בין אם יחיד או חבר אנשים, הגולש מצהיר כי הוא בעל ההרשאה המתאימה לשם הגלישה והשימוש כאמור וכי ההתקשרות עם בעלי האתר בהסכם זה מחייבת את שולחו ללא כל סייג או הגבלה.

נאסר על הגולש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר. כתנאי לשימוש באתר, הגולש מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בהסכם זה.

הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.

מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים, התשס”ח-1002 ,לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

העלאת כל תוכן שיש בהעלאתו ו/או פרסומו ו/או העתקתו משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

פגיעה בזכות המוסרית של יוצר כלשהו ביצירתו, ובכלל זה להקפיד על ציון שם היוצר לצד יצירתו.

העלאה של כל תוכן שיש בהעלאתו ו/או בפרסומו משום חשיפת סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון וכדומה;

העלאה של תוכן המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית.

העלאה של כל תוכן המסגיר פרט והעשוי לחשוף את זהותו של קטין;

העלאה של תכנים בעלי אופי מאיים.

העלאה של תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה.

העלאה של תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת.

התחזות לאדם אחר, למשתמש אחר או למי מטעם החברה.

העלאה של תכנים שמטרתם לעודד רכישת ו/או קבלת מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי הסכמתם של הנמענים מראש.

פרסום כל פרסום מסחרי, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך במפורש ככל שישנם.

העלאה ו/או העברה של כל קובץ הכולל נגיף-מחשב (“וירוס”( מסוג כלשהו, לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים Applications) Malicious) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ”ה – 1995.

הפנייה של כל קישור link)) או יצירה או הצגה של כל הפניה אחרת לתוכן שפרסומו נאסר לפי תנאי שימוש אלה ו/או על פי כל דין.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה. למען הסר ספק, מקום שנדרש על פי חוק, לא ימנעו שירותי האתר מהגולש כאמור אלא באישור הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר.


אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

שירותי האתר ניתנים AS-IS ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל. הגולש מתחייב באחריות מלאה בכניסתו לאתר לקבוע אם המידע תואם לצרכיו או רגישויותיו.

באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

החברה רשאית )אך אינה חייבת( להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהיה חייבת לנמק הסרה כזו של תוכן כלשהו ו/או לעדכן את המשתמש קודם ו/או לאחר הסרת או מחיקת התוכן האמור.


העדר אחריות למידע

למען הסר ספק, המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית, לרבות ייעוץ בהתאם לחוק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, תשס”ה-2005) ,כי אם דעתם האישית של בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד, ומכל מקום בעלי האתר אינם מתיימרים לטעון כי המידע המופיע באתר חף מטעויות – אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו והתאמתו לצרכי הגולש.


הגבלת אחריות לנזקים

השימוש באתר ובשירותיו הינו באחריות הגולש בלבד. על אף בכל מקום אחר בהסכם זה, מובהר כי בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר או עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין, בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע ושירות שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. במידה ונגרמו לגולש הוצאות הנובעות ממחדל של הספק, החברה תישא באחריות על פי דין.


העדר תחולה על שירותים חיצוניים

מובהר כי האתר עלול להכיל קישורים (HYPER-LINKS ) לשירותים מסוימים, ביניהם שירותי מערכת סליקה, אשר הגלישה או השימוש בהם כפופים לתנאים נוספים או שונים מתנאי הסכם זה (“שירותים חיצוניים”).

למען הסר ספק, באחריות הגולש לוודא הסכמתו לתנאי השימוש של השירותים החיצוניים, כפי שהם מוגדרים ומופיעים באותם האתרים, טרם הגלישה או השימוש בהם.


קניין רוחני

זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007 ,לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה ו/או צדדים שלישיים יבצעו פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שעושה המשתמש באתר, בין היתר באמצעות קבצי “עוגיות” (cookies) ואמצעים דומים אחרים.

בכפוף לאמור בכל דין, החברה רשאית לעשות שימוש בכל מידע אשר הגולש מסר לה ו/או נאסף על ידה בקשר למשתמש. החברה אינה עושה שימוש במידע זה למעט למטרות ביקורת ו/או עיבודים ודיווחים סטטיסטיים שונים.

למען הסר ספק יודגש כי הוראות החוק מחייבות כי כל המידע המועבר באמצעות מערכת סליקה יישמר למטרת ביקורת לתקופה של 10 ימי עסקים החל במועד שבו משתמש או לקוח קיבל את המידע המועבר לפי בקשתו (להלן – תקופת הביקורת), ויימחק בתום התקופה האמורה. החברה אינה עושה שימוש במידע זה למעט למטרות ביקורת ו/או עיבודים ודיווחים סטטיסטיים שונים.

הגולש רשאי לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיו בפניה לחברה דרך קטגוריית “צור קשר” באתר. החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות.

קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אינטרנט זה, פנה לכתובת הדואר האלקטרוני:

info@denovo-israel.co.il

שינוי תנאים

החברה שומרת על זכותה לשנות הסכם זה מזמן לזמן. רק הכללים הכלולים בהסכם זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.

באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

הצעות והערות

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו, מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהא לו כל טענה בגין אי קבלתן, יישומן או העברתן לצד ג’.


כללי

תנאי שימוש אלה ו/או כל שימוש באתר ו/או כל דבר אחר הנוגע לאתר ו/או הקשור אליו, כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. המשתמש מסכים בזה כי בכל מחלוקת ו/או סכסוך הנובעים מהשימוש באתר זה או הקשורים יהיו כפופים אך ורק לסמכותם של בתי המשפט המצויים במחוז תל-אביב-יפו בלבד.

אין בתנאי שימוש אלה ו/או בשימוש באתר כדי להקים בין הגולש לחברה קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות.

במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה בהתאם לחוקים הרלוונטיים, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה

בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בתנאי שימוש אלה ו/או בשימוש באתר.


הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.